الماضي القريب passé récent الماضي البسيط passé simple الماضي المستمر l’imparfait الماضي التام plus-que parfait الماضي المركب passé composé الماضي السابق passé intérieur الماضي البسيط Le passé simple